VOP

UBYTOVACÍ PORIADOK - HOTEL ONDAVA

Ubytovací poriadok, ako zmluvnú podmienku, prijímajú počas celej doby ubytovania alebo návštevy Hotela Ondava návštevníci hotela a klienti s vytvorenou rezerváciou.

 • V hoteli môže byť ubytovaný len hosť, ktorý má objednané a ubytovateľom potvrdené služby alebo došlo k zmluvnému vzťahu na mieste ubytovania a je k pobytu riadne prihlásený. Hosť predloží pracovníkovi recepcie hotela pri príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti. Prihlasovanie pobytu cudzincov sa spravuje podľa osobitnej právnej úpravy. Hotel zabezpečuje ochranu osobných údajov ubytovaných v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
 • Vytvorením rezervácie na ubytovanie klient súhlasí s ubytovacím poriadkom.
 • Pracovník recepcie po kontrole identifikácie a registrácie do rezervačného systému odovzdá hosťovi kľúč. Strata kľúča je spoplatnená osobitnou sadzbou.
 • Hosťa je možné ubytovať od 14:00. Vo výnimočných prípadoch aj skôr, pokiaľ to bolo vopred dohodnuté a ak to umožňuje aktuálna situácia.
 • Rezerváciou izby na základe potvrdenej objednávky  recepciou hotela je izba pre hosťa rezervovaná v deň príchodu do 21:00, ak nie je vopred dohodnuté inak. Ak sa do daného času hosť nedostaví, rezervácia stráca platnosť.
 • Pri storne pobytu 24 hodín pred príchodom účtujeme poplatok 100% zo sumy objednávky.
 • Hosť je povinný odhlásiť pobyt a uvoľniť izbu najneskôr do 10:00, ak čas odchodu nebol dohodnutý inak. Pri neskoršom odhlásení (late check-out) po 10:00 hotel účtuje poplatok 25€. Pri neskoršom odhlásení po 14:00 hotel účtuje pobyt aj za nasledujúci deň v plnej cene  v súlade s platným cenníkom.
 • Hosť je povinný akékoľvek nedostatky, nezrovnalosti alebo výhrady nahlásiť na recepcii hotela ihneď po ubytovaní resp. po ich zistení. Rovnako je povinný postupovať v prípade, ak zistí akékoľvek poškodenie izby alebo jej zariadenia. V prípade, že hotel zistí poškodenie izby alebo jej zariadenia po ukončení pobytu hosťa bez toho, aby hosť na tieto skutočnosti upozornil recepciu hotela, je hosť povinný nahradiť hotelu škodu v plnom rozsahu.
 • Ak hosť požiada o predĺženie pobytu, môže mu hotel ponúknuť aj inú izbu v inej cenovej relácii ako tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný, ak ubytovanie v pôvodnej izbe už nie je z kapacitných alebo prevádzkových dôvodov možné. Pri predĺžení pobytu je pracovník recepcie oprávnený požadovať úhradu za už poskytnuté ubytovanie a ostatné služby.
 • Hosť platí za ubytovanie a služby poskytnuté hotelom podľa potvrdenej objednávky. Ak nie je potvrdená objednávka, hotel účtuje ceny podľa platného cenníka. Hotel môže meniť ceny v prípade, že hosť požaduje inú izbu alebo službu ako v potvrdenej objednávke. V takomto prípade platia ceny podľa platného cenníka. Hosť platí za ubytovanie a služby poskytnuté hotelom najneskôr v deň ukončenia pobytu.
 • Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené ponechať deti bez dozoru dospelej osoby v izbe ani v ostatných priestoroch hotela. Počas celého pobytu za dieťa zodpovedá osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt.
 • V priestoroch hotela je povolená konzumácia alkoholických nápojov len osobám starším ako 18 rokov!
 • Personál hotela je oprávnený odmietnuť predať alebo podať alkoholický nápoj osobám mladším ako 18 rokov a osobám zjavne pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.
 • Zamestnanci hotela nie sú oprávnení podávať akékoľvek informácie o ubytovaných hosťoch tretím osobám, ani povoliť návštevu tretej osoby bez súhlasu hosťa, s výnimkou príslušníkov polície po ich legitimovaní sa a preukázaní opodstatnenosti takejto požiadavky.
 • Pre prijímanie návštev ubytovaných hostí sú k dispozícii spoločenské priestory hotela. V izbe, kde je hosť ubytovaný, môže prijímať návštevy v čase od 8:00 do 22:00 so súhlasom zodpovedného pracovníka recepcie, ktorý je oprávnený požadovať od návštevy identifikačný doklad (občiansky preukaz resp. cestovný pas)
 • V prípade, že sa návšteva zdrží na izbe po 22:00, je pracovník recepcie oprávnený požadovať úhradu za ubytovanie podľa platného cenníka.
 • Pracovník recepcie je oprávnený rozhodnúť a návštevu na izbe neumožniť.
 • V čase od 22:00 do 6:00 sú ubytovaní hostia povinní dodržiavať nočný pokoj. Spoločenské akcie po 22:00 je možné organizovať iba so súhlasom zodpovedného pracovníka v priestoroch k tomu určených.
 • Hosť je povinný počínať si tak, aby predchádzal škodám na zdraví a majetku.
 • Hosťom sa odporúča mať počas pobytu na izbe uzamknuté vchodové dvere.
 • Hotel nezodpovedá za prípadné nezhody alebo konflikty medzi hosťami, resp. návštevníkmi hotela, ale v rozsahu zákonných možností urobí opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie poriadku a pokoja v hotelových priestoroch.
 • Na izbách ani v ostatných priestoroch hotela nie je dovolené používať vlastné elektrické alebo plynové spotrebiče, okrem spotrebičov určených k osobnej hygiene ako holiaci strojček, sušič vlasov a pod. Hotel nepreberá zodpovednosť za prípadné poškodenie elektrických spotrebičov hosťa z dôvodu kolísania alebo výpadku napätia v elektrickej sieti.
 • Hosť súhlasí s tým, že počas celej doby ubytovania má za účelom vykonania svojich služobných povinnosti právo do izby vstúpiť chyžná, údržbár alebo iný poverený pracovník hotela. Ak si to hosť neželá, zavesí na dvere z vonkajšej strany kartičku „NERUŠIŤ“. To neplatí, ak je vstup naliehavý a nevyhnutný, napríklad v prípade hrozby havárie, pri porušovaní podmienok ubytovania a pod.
 • Hosť na izbe ani v ostatných priestoroch hotela nesmie bez súhlasu zodpovedného pracovníka premiestňovať nábytok, robiť akékoľvek úpravy, ani robiť zásahy do elektrickej siete a inej inštalacie.
 • Hosťom je prísne zakázané využívať služby wellness zóny pod vplyvom alkoholu alebo iných psychotropných látok. Klientom, ktorý trpia srdcovo-cievnym ochorením alebo majú iné zdravotné obmedzenie, ktoré môže pobyt v saune alebo bazéne zhoršiť, sa wellness neodporúča resp. využívajú služby wellness na vlastné riziko a zodpovednosť.
 • Hosťom je zakázané nosiť v priestoroch hotela zbrane a strelivo.
 • Fajčenie je dovolené len vo vyhradených priestoroch hotela! Za porušenie zákazu sa účtuje pokuta 100€.
 • Ubytovanie domácich ani iných zvierat nie je dovolené!
 • Hotel nie je zodpovedný za zabudnuté alebo stratené veci v priestoroch hotela.
 • Nájdené veci sa uskladňujú v hoteli maximálne po dobu troch mesiacov.
 • V hoteli je prísne zakázané užívať, držať, vyrábať a prechovávať omamné a psychotropné látky alebo jedy.
 • Hosť je povinný pred odchodom z izby uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlá, vypnúť elektrické spotrebiče, ktoré sa nachádzajú na izbe, uzavrieť okná a balkónové dvere, uzamknúť vchodové dvere a kľúč odovzdať na recepcii hotela.
 • Všetci návštevníci hotela sú povinní riadiť sa požiarnym poriadkom hotela, ktorý je vyvesený na každom poschodí a v každej izbe.
 • Hotel je vybavený hasiacimi prístrojmi a hydrantmi, ktorých zneužitie, poškodenie alebo neoprávnené použitie sa spoplatňuje osobitnou sadzbou.
 • Hosť zodpovedá za škody spôsobené na majetku hotela podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 • Výšku pokuty pri poškodení majetku alebo porušení pravidiel o bezpečnosti stanoví vedenie hotela s prihliadnutím na výšku škody.
 • Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti hotela prijíma pracovník recepcie alebo zodpovedný pracovník vedenia hotela. Reklamácie sa riešia podľa reklamačného poriadku zverejneného na recepcii hotela.
 • Hosť je povinný dodržiavať tento ubytovací poriadok. V prípade jeho porušenia má hotel právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovania pred uplynutím dohodnutého času.

Tento ubytovací poriadok nadobúda platnosť dňa 5.9.2020

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK HOTELA ONDAVA

Základné ustanovenie

Tento reklamačný poriadok sa vydáva k zabezpečeniu správneho postupu pri vybavovaní reklamácií nedostatkov na tovaroch a službách predávaných a poskytovaných v hoteli Ondava na základe zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie tovarov predávaných a služieb poskytovaných prevádzkovateľom Hotela Ondava, ktorým je spoločnosť H.B.L. Wood, s.r.o., Sovietskych hrdinov 165, 089 01 Svidník, IČO: 36690848, DIČ: 2022268237, IČ DPH: SK2022268237 (ďalej len „Poskytovateľ“) v zariadení označenom ako Hotel Ondava, Chotčanská 168, 091 01 Stropkov klientovi hotela (ďalej len „Klient“).

Klient má právo na reklamáciu prípadných nedostatkov poskytnutých služieb a vád zakúpených tovarov vrátane práva na ich odstránenie, výmenu, doplnenie, prípadne na náhradné poskytnutie novej služby alebo primeranú zľavu z dohodnutej ceny zaplatených služieb alebo tovarov.

 

Zodpovednosť za nedostatky

Klient je povinný skontrolovať tovar pri jeho prevzatí alebo službu pri jej poskytnutí a reklamovať zjavné nedostatky bez omeškania.

Za zjavné vady sú považované vady zistiteľné pri preberaní tovaru alebo služby ako množstevný a sortimentný rozdiel, znehodnotenie tovaru alebo nekvalitne poskytnutá služba.

Nedostatky akosti stravy a nápojov určených k okamžitej spotrebe Klient reklamuje ihneď pri zistení nedostatku, priamo u obsluhujúceho pracovníka. Ak sa nedostatky stravy a nápojov určených k okamžitej spotrebe týkajú množstva a hmotnosti, musia byť reklamované ešte pred započatím konzumácie.

Reklamáciu nedostatkov ostatného tovaru alebo služieb Klient uplatní ihneď v hoteli, kde tovar alebo službu zakúpil, bez zbytočného odkladu, na základe pokladničného bloku z elektronickej registračnej pokladnice, v prípade tovaru najneskôr do konca záručnej doby. Bez predloženia dokladu o kúpe Poskytovateľ nemusí reklamáciu uznať. Reklamáciu nedostatkov v ubytovaní je možné uplatniť predovšetkým u pracovníka recepcie bez zbytočného odkladu.
Neskoršiu reklamáciu Klienta nebude Poskytovateľ akceptovať a takáto reklamácia sa považuje za neoprávnenú.

Klient pri uplatňovaní reklamácie predloží všetky relevantné doklady o poskytnutí služby alebo nadobudnutí tovaru, u ktorého vytýka vadu alebo nedostatok.

Poskytovateľ nezodpovedá za vady alebo nedostatky, ak:

Klient spôsobil vadu tovaru alebo poskytnutej služby sám.
Klient pred prevzatím tovaru alebo služby o vade tovaru alebo služby vedel, resp. bol na vadu alebo vadnú službu jasne upozornený, a ak bola pre vadu alebo vadnú službu poskytnutá zľava z ceny tovaru alebo služby.
Sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti.
Boli spôsobené úmyselne


 III. Uplatnenie reklamácie

Ak Klient zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je povinný uplatniť prípadnú reklamáciu ihneď bez zbytočného odkladu. Za účelom rýchleho priebehu reklamačného vybavenia je potrebné, aby Klient pri uplatňovaní reklamácie predložil doklady o predaji tovaru alebo poskytnutej služby.

Klient je povinný poskytnúť súčinnosť potrebnú pre vybavenie reklamácie tým, že podá pravdivé informácie týkajúce sa poskytnutej služby alebo zakúpeného tovaru.

4. Ubytovacie služby:

Klient je oprávnený požadovať bezplatné, riadne a včasné odstránenie nedostatkov.
Ak to povaha reklamácie vyžaduje, Klient umožní zodpovednému pracovníkovi poskytovateľa prístup do priestoru, ktorý mu bol poskytnutý na ubytovanie, aby sa poskytovateľ mohol presvedčiť o oprávnenosti reklamácie.
Ak nie je možné vadu, resp. dôvod reklamácie odstrániť na mieste, hotel môže klientovi poskytnúť iné náhradné ubytovanie alebo zľavu zo základnej ceny ubytovania. Klient má právo na odstúpenie od zmluvy pred prenocovaním a na vrátenie vopred zaplatenej ceny za ubytovanie.
Každú reklamáciu prijíma pracovník recepcie, ktorý informuje klienta o príslušnom manažérovi, zodpovednom za riešene reklamácie. Reklamáciu vybavuje príslušný manažér, ktorý je povinný reklamáciu preskúmať a rozhodnúť o jej opodstatnenosti a následne o spôsobe jej vybavenia.

3. Stravovacie služby:

Vady potravín sa považujú za neodstrániteľné. Ak sa vyskytne vada potravín, jedál alebo nápojov, má Klient právo požadovať ich výmenu alebo vrátenie zaplatenej čiastky, prípadne poskytnutie zľavy.
V prípade ak nie je dodržaná správna akosť, hmotnosť, miera alebo teplota jedál a nápojov, má Klient právo požadovať bezplatné, riadne a okamžité odstránenie vady.

Pri vadách a nedostatkoch v stravovacích službách Klient uplatní reklamáciu u obsluhujúceho personálu alebo prevádzkového manažéra.

IV. Vady odstrániteľné

Ak ide o vadu alebo nedostatok, ktorý možno odstrániť, Klient má právo, aby bola takáto vada bezplatne, včas a riadne odstránená a Poskytovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Klient môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Poskytovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosti vady. Poskytovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za nezávadnú, ak mu tým nevzniknú neprimerané náklady.

Na úseku stravovacích služieb, ak nie je dodržaná správna akosť, hmotnosť, teplota, miera, cena jedál alebo nápojov, má Klient právo požiadať o riadne a včasné odstránenie vady. Reklamáciu v týchto prípadoch Klient uplatňuje pred prvým ochutnaním jedál a nápojov alebo po ich ochutnaní, v závislosti od toho, akú chybu Klient reklamuje.

Na úseku ubytovacích služieb má Klient právo na riadne a včasné odstránenie nedostatkov, ktoré bezodkladne ohlási zodpovednému pracovníkovi Poskytovateľa.

V. Vady neodstrániteľné

Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, má Klient právo na výmenu tovaru. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Klient právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

V prípade, ak nie je možné odstrániť chybu stravovacích služieb na jedlách a nápojoch, má Klient právo na kompletnú výmenu jedla, prípadne nápoja alebo na vrátenie zaplatenej ceny za jedlá alebo nápoje.

V prípade vád ubytovacích služieb, ak nie je možné odstrániť chyby technického charakteru na hotelovej izbe a ak Poskytovateľ nemôže poskytnúť Klientovi iné náhradné ubytovanie, či presunúť Klienta do inej izby, má Klient právo na zrušenie potvrdenej rezervácie pred prenocovaním a vrátenie peňazí. Ak bude izba i napriek týmto nedostatkom Klientovi prenajatá, má Klient právo na primeranú zľavu z ceny za ubytovanie.

V prípade, že z jednostranného rozhodnutia Poskytovateľa dôjde k závažnej zmene v ubytovaní Klienta oproti rezervovanému a potvrdenému ubytovaniu a Klient nesúhlasí s náhradným ubytovaním, má Klient právo na zrušenie potvrdenej rezervácie ubytovania pred prenocovaním a vrátenie peňazí. Klient nemá nárok na úhradu akýchkoľvek nákladov alebo nárokov od Poskytovateľa v súvislosti s takýmto postupom Poskytovateľa a zrušením rezervácie ubytovania.

VI.  Záverečné ustanovenie

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 5.9.2020

Poskytnuté osobné údaje budú spracované v súlade s Nariadením GDPR a osobné údaje budú poskytované alebo sprístupňované iba v súlade s Nariadením GDPR prijímateľom, tretím stranám a sprostredkovateľom, ktorí zabezpečujú správu, prevádzku alebo servis. Tento reklamačný poriadok je zverejnený a umiestnený na recepcii Hotela Ondava, v reštaurácii Hotela Ondava a vo všetkých hotelových izbách.

V Stropkove 5.9.2020

 

Prehliadaním našich webových stránok ukladáme do Vášho prehliadača súbory cookies. Niektoré sú nevyhnutné na správne funovanie webu a niektoré slúžia pre analytické a marketingové účely. Všetky cookies sú plne bezpečné. Prosíme Vás o súhlas s ich používaním.
Odmietnuť
Nastavenia
Súhlasím